Hur kom Kilen till?

Stiftelsen Kilens Hembygdsgård i Sideby har fått sitt namn efter Kilens fiskeläge i Sideby. På den mark som idag är Kilens Hembygdsgård har det även förekommit såg- och skeppbyggnadsverksamhet.

Initiativ till grundandet togs år 1967 av Harald Teir då även uppförandet av Fransgården vidtog. Alla byggnader är flyttade till området från närliggande byar inom nuvarende Kristinestads kommun. Museiområdet har planerats av arkitekt Erik Kråkström medan uppförandet av alla byggnader har gjorts av frivillaga på talko. På våren 1968 infördes Stiftelsen Kilens hembygdsgård i Sideby i stiftelseregistret.

Kilen invigdes sommaren 1969 av dåvarande presidenten Urho Kekkonen. Under årens lopp har verksamheten både vuxit och varierat till sitt innehåll.

Stiftelsens grundare och initiativtagare var framsynta personer som med tillkomsten av Kilens Hembygdsgård ville slå vakt om den finlandssvenska befolkningens kultur genom att befrämja forskning om allmoge-kulturen och sprida kunskap om denna. Man ville ge nejdens människor en plats för samling och förströelse, befrämja ungdomens forstran till känsla för hembygden, solidaritet och ansvar för naturen, kultur och medmänniskor samt verka för bugdens andliga och materiella utveckling.

Redan i startskedet betonades starkt att Kilens Hembygdsgård skulle bli ett levande museum. Denna målsättning kan man säga har förverkligats till fullo. Här försiggår många slag av aktiviteter. Det vackra, flera hektar stora, museiområdet som omfattar ett trettiotal byggnader fungerar idag som ett finlandssvenskt kulturcentrum. Otaliga är de kurser, lägerskolor, utställningar och festligheter som hålls på Kilen. Kilens Hembygdsgård är känd i hela Svenskfinland och börjar till allt större del även uppmärksammas i finskspråkiga trakter.

Byggnaderna på museiområdet bildar tillsammans med hamnens strandbodar, båthus och magasin en enhetlig kulturmiljö, där fiskestranden och museiområdet bindes samman av såghagen. Området kring Kilen har tagits med bland de riksomfattande kulturlandskapen i Miljöministeriets betänkande. Områdets flora är unik och enligt forskningarna borde området vårdas så att floran så långt som möjligt kan bibehållas.
Kilens hembygdsgård är en utmärkt plats för seminarier, lägerskolor, familjefester, utflykter och representation. Ni kan uppleva en annorlunda dag på ett levande museiområde i naturskön kustmiljö.

Harald Teir och President Kekkonen